Wiring and Testing Services

บริการเดินสายไฟภายในตู้  และทดสอบระบบการทำงานของตู้     

         นอกจากเราจะให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตตู้แล้ว เรายังใส่ใจในส่วนของ การเดินสายไฟภายในตู้ควบคุมอีกด้วย โดยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนการเลือก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการ wiring ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงพื้นที่ที่เราใช้เดินสายไฟฟ้า จะเป็นพื้นที่ที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง นอกจากการให้บริการเดินสายไฟแล้ว เรายังสามารถ ให้บริการทางด้านทดสอบตู้ควบคุมดังกล่าวด้วย (Complete board wire)

ESPTECHNOLOGIES